Hemelvaartweekeinde - Portaal van Scouting Heerlen

Doe mee
VOOR ACTIE IN JOUW BUURT
Partner in 2022 van
VOOR ACTIE IN JOUW BUURT
Doe mee
Ga naar de inhoud


Ja
NeenVoorwaarden voor de inschrijving en deelname aan de door de groep c.q. speltakken van Scouting St. Jan Baptist georganiseerde kampen 1. In januari van ieder jaar dient het lid zich middels het formulier met nr. 2223 of via een internetformulier welke hieraan wordt gelijk gesteld, vergezeld met de informatie over de kampen van de betreffende speltak, in te schrijven voor deelname aan de kampen door ondertekening van het hiervoor genoemde formulier door één der wettelijke vertegenwoordigers. Wanneer dit op een andere manier gebeurd, bijvoorbeeld een mondelinge toezegging, wordt dit gelijk gesteld met een inschrijving via ditzelfde formulier en gelden dezelfde voorwaarden. 2. Iedere inschrijving is definitief d.w.z. dat de wettelijke vertegenwoordiger toestemming verleend en het betreffende lid akkoord gaat met deelname aan de genoemde c.q. aangegeven kamp(en). 3. Het inschrijfformulier dient binnen 14 dagen geretourneerd te worden aan de teamleid(st)er van de betreffende speltak. 4. Bij inschrijving zijn de aangegeven inschrijfkosten verschuldigd welke binnen 30 dagen na de inschrijftermijn op de aangegeven bankrekening overgemaakt dient te zijn. 5. Wanneer vóór de aangegeven data geen inschrijfformulier is ontvangen c.q. is ingestuurd, komt de inschrijving te vervallen en wordt het lid van deelname aan de kampen in het lopende scoutingjaar uitgesloten. 6. Nieuwe leden die na de inschrijfperiode lid worden, kunnen zich inschrijven volgens het hier genoemde reglement. De TeamLeider van de betreffende speltak beslist hierover. 7. De speltakken Welpen en Scouts houden in combinatie met het zomerkamp een proefkamp. 8. Bij inschrijving voor het zomerkamp is het proefkamp gratis en wordt deelname daaraan zeer aanbevolen. 9. Bij deelname aan alléén het proefkamp is bij inschrijving de betreffende inschrijfkosten verschuldigd waarmee tevens het proefkamp is voldaan. Ook hier gelden de hierboven gestelde termijnen waarin e.e.a. geregeld dient te worden. 10. Het resterende kampgeld dient al of niet vermindert met het eventueel gespaarde kampgeld vóór 15 mei van het lopende scoutingjaar o.v.v. naam van de Welp, Scout of Explorer, overgemaakt te zijn op de genoemde bankrekening. 11. Voor ieder kamp wordt een reisverzekering afgesloten. 12. Het kampgeld wordt ieder scoutingjaar door iedere speltak afzonderlijk steeds opnieuw vastgesteld. 13. Voor het najaarskamp gelden de hierboven genoemde regels in combinatie met de hiervoor aangepaste formulieren, data, en voorwaarden. 14. Het betaalde inschrijfgeld zal nimmer om welke reden dan ook gerestitueerd worden. 15. Het resterende kampgeld zal alléén in verband met de hierna genoemde situaties gerestitueerd worden en gelden niet voor met name door de speltak/scoutinggroep vooruit geboekte kampen bij een reisbureau, vervoersbedrijf of treinmaatschappij. Hiervoor dient door het lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger een annuleringsverzekering afgesloten te worden: a. Het lid op de dag vóór vertrek om medische redenen niet kan deelnemen aan het dan te houden kamp. Er dient een schriftelijke verklaring van de huisarts overlegd te worden; b. Het lid om medische redenen niet mag worden ingeënt en/of géén medicijnen mag innemen, terwijl dit voor het kamp of het verblijf ter plaatse verplicht is en dit ten tijde van de inschrijving niet bekend was; c. Het lid verplicht is een herexamen af te leggen ten tijde van het te houden kamp en uitstel van dat herexamen niet mogelijk is. Voorwaarde is wel het een herexamen ter afronding van een meerjarige schoolopleiding betreft; d. Het lid overleden is, ernstig ziek geworden is of ernstig ongevalletsel heeft opgelopen; e. Een familielid van het lid in de 1e of 2e graad overleden is, naar het oordeel van een arts levensgevaarlijk ziek is of levensgevaarlijk ongevalletsel heeft opgelopen. Met een familielid in de 1e of 2e graad wordt bedoeld: 1e graad: echtgenoot/echtgenote of degene met wie het lid duurzaam samenwoont, (schoon)ouders, (schoon)kinderen, alsmede pleeg- en/of stiefkinderen van het lid; 2e graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, stiefbroers, stiefzusters, grootouders en kleinkinderen van het lid; f. Operatie van het lid in verband met transplantatie van een donororgaan; 16. Ondergetekende verplicht zich door ondertekening van formulier 2223 tot betaling van de afgesproken kampgeld(en). 17. Ondergetekende is ervan op de hoogte dat het Stichtingsbestuur bij wanbetaling een incassobureau zal inschakelen, waarbij alle gemaakte kosten op ondergetekende verhaald zullen worden. 18. Voor deelname aan de kampen is het vereist dat er geen betalingsachterstand in de contributiebetaling bestaat. Blijkt dit wel het geval te zijn zal de achterstand verrekend worden met het reeds betaalde kampgeld. Betalingsverplichting blijft bestaan. 19. De data van de kampen zijn onder voorbehoud. De groep c.q. de speltak behoud zich het recht voor om data te wijzigen.

Terug naar de inhoud