Incl. overnachting - Portaal van Scouting Heerlen

Doe mee
VOOR ACTIE IN JOUW BUURT
Partner in 2022 van
VOOR ACTIE IN JOUW BUURT
Doe mee
Ga naar de inhoud

BELANGRIJK UITTREKSEL VOORWAARDEN

 • Roken is niet toegestaan.

 • Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan.

 • Accommodatie wordt tijdens het gebruik schoon gehouden.

 • Gebruik plakband, lijm, spijkers, punaises en dergelijk zijn ten strengste verboden.

 • Was wordt buiten de accommodatie gedroogd.

 • De aanwezige inventaris wordt niet buiten de accommodatie gebruikt.

 • De inventaris dient op de gebruikelijke wijze gebruikt te worden, niet staan op tafels, op de bar en/of op stoelen.

 • Bij het verlaten van de accommodatie worden ramen en deuren (met sleutel op slot) gesloten en het alarm wordt geactiveerd.

 • Bij alarmopvolging zonder inbraak zijn de kosten voor rekening van de huurder.

 • Gas, water en licht wordt apart in rekening gebracht.

 • Zie ook de voor zover van toepassing de bepalingen in de huurovereekomst en in de bijlage 1 en 2.Schoonmaakkosten (40 euro)


+ 5,00 pppn

125 euro tot 2 overnachtingen
250 euro tot 7 overnachtingen
350 euro tot 14 overnachtingen

HUUROVEREENKOMST INCIDENTELE VERHUUR De ondergetekenden: 1. Stichting Scouting St. Jan Baptist gevestigd te Heerlen 2. Scoutinggroep verklaren: De onder 1 genoemde rechtspersoon, hierna te noemen: de verhuurder, verhuurt aan de onder 2 genoemde organisatie, hierna te noemen: de huurder, die bij deze van de verhuurder huurt: de accommodatie met toebehoren gelegen aan het Jamboreepad te Heerlen, dan wel de zodanige gedeelten van die accommodatie met toebehoren als aangegeven op de bij dit contract gevoegde door partijen voor akkoord getekende verklaring, alsmede de op de bij dit contract behorende namens de verhuurder getekende inventarislijst vermelde goederen. Deze overeenkomst van huur en verhuur wordt aangegaan voor een scoutingkamp. In de navolgende ruimte(n) Kapelaan Castermanszaal (SKC) Keuken onder de volgende bepalingen en bedingen: Artikel 1: huurprijs De huurprijs dient voldaan te worden in twee termijnen. De eerste termijn vervalt bij ondertekening van deze overeenkomst; de tweede termijn vervalt een maand voor de aanvang van de huurperiode. De verschuldigde bedragen dienen overgemaakt of gestort te worden op bankrekeningnummer 93.40.86.400 t.n.v. Stichting Scouting St. Jan Baptist te Heerlen o.v.v. scoutingkamp en/of datum huurperiode. Artikel 2: waarborgsom Naast de in artikel 1 vermelde huurprijs is de huurder aan de verhuurder een waarborgsom van verschuldigd, eveneens te voldoen een maand voor de aanvang van de huurperiode. Artikel 3: huurperiode Scoutingkamp De huurperiode gaat in zoals afgesproken in de bevestigingsmail. Artikel 4: zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen. De huurder is verplicht op de in artikel 3 aangegeven tijd van het einde van de huur de sleutels aan een door de verhuurder aan te wijzen persoon te overhandigen. Deze zelfde persoon zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zonodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw en/of inventaris. Voorwerpen welke volgens de bij het contract gevoegde inventarislijst bij de aanvang van de huur aanwezig waren en aan het eind van de huurperiode ontbreken, worden op kosten van de huurder vervangen. De hiervoor gemaakte kosten zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag. Zo mogelijk is de huurder verplicht de schade voor zijn vertrek te (doen) herstellen. Artikel 5: restitutie waarborgsom Indien geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd en indien de huurder ook overigens aan de verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, heeft voldaan, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd door storting of overschrijving op een door de huurder aangegeven bank of girorekening. Voor zover dit niet de rekening t.n.v. de huurder mocht zijn, wordt toch de verhuurder te allen tijde geacht rechtsgeldig te hebben betaald, tenzij kwade trouw van de zijde van de verhuurder bewezen wordt. Artikel 6: annuleringsclausule Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden, Wanneer de huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt gevonden. De waarborgsom zal in het laatste geval worden gerestitueerd met aftrek van €12,50 administratiekosten. Artikel 7: beperking gebruik gehuurde Het staat de huurder niet vrij het gehuurde te gebruiken voor andere dan scoutingdoeleinden. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur af te staan. Artikel 8: rechten verhuurder De verhuurder is bevoegd te allen tijde de verhuurde accommodatie te betreden. Artikel 9: vrijwaring voor schade De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde. Artikel 10: toestemming om te stoken Het aanleggen van kampvuren is zonder toestemming van de verhuurder te strengste verboden. Voor zover de gemeente bij het verlenen van de nodige toestemming aan de verhuurder nadere regels oplegt, is de huurder verplicht die regels stipt na te komen. Artikel 11: gebruik van gas. water, elektriciteit en telefoon In voormelde huurprijs is niet begrepen de vergoeding voor het gebruik van gas, water en elektriciteit. Artikel 12: verzekering De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand- en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en), waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk. Artikel 13: aanwezige verbruiksgoederen De in het gehuurde aanwezige voorraden mogen door de huurder niet worden verbruikt. Artikel 14: (kamp)regels De door de verhuurder vastgestelde (kamp)regels, die als bijlage 1 en 2 worden bijgevoegd, dienen door de huurder strikt te worden nageleefd. Artikel 15: ontbinding Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Restitutie van de in artikel 2 genoemde waarborgsom alsmede van de eventuele restanthuursom zal in dat geval niet plaatsvinden. In geval van faillissement of van surseance van betaling verleend aan de huurder zijn de curator van de huurder dan wel haar vereffenaars aansprakelijk voor de voldoening van alle voor de huurder uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Artikel 16: opzegging van de huurovereenkomst Alle opzeggingen vermeld in deze overeenkomst geschieden per email. Bijlage 1 SLEUTELREGLEMENT 1. De sleutel(s) zullen niet aan een ander persoon uitgeleend worden; 2. De sleutel(s) zullen NIET nagemaakt of vermenigvuldigd worden; 3. Na verlies of diefstal van de sleutel(s) zal door de Huurder binnen 24 uur politieaangifte gedaan 4. worden en zal de Huurder een boete van €. 50,-- dienen te betalen aan de Beheerder van Stichting Sc. St. Jan Baptist, waarna hij/zij - wanneer van toepassing - nieuwe sleutel(s) in ontvangst kan nemen; 5. De Beheerder kan de ingebruikneming van de sleutel(s) aan de Huurder zonder enige reden ontzeggen, opzeggen en hiermee in beslag nemen. Wanneer de Huurder het met deze beslissing niet eens is kan deze een schriftelijke klacht indienen bij het secretariaat van Stichting Scouting Sint Jan Baptist, antwoordnummer 5072, 6400 wc Heerlen, waarna het dagelijks stichtingsbestuur zal beoordelen of de beslissing van de Beheerder gerechtvaardigd is; 6. Alarmmeldingen worden door BBL beveiligingen beantwoord. Hier zijn kosten aan verbonden. Mocht de melding ontstaan zijn door een fout van de huurder, zullen deze kosten in rekening gebracht worden. 7. Het sleutelcontract kan wanneer de Beheerder hiertoe meent te moeten besluiten, eenzijdig gewijzigd worden waarmee dit sleutelcontract onmiddellijk vervalt; 8. Wanneer het sleutelcontract om welke reden dan ook komt te vervallen, en of de periode waarvoor de ruimte(n) in gebruik zijn gegeven verstreken is, zal de Huurder de sleutel(s) binnen 24 uur aan de Beheerder (Limburgiastraat 8, te Heerlen) in goede staat retourneren. Bijlage 2 HUURREGLEMENT 1. Roken is op het gehel terrein en in de accommodatie niet toegestaan; 2. Voor gebruik van alcohol dient de huurder een vergunning aan te vragen; 3. Scoutinggroepen gebruiken tijdens hun kampen/weekeinden geen alcoholhoudende dranken; 4. De accommodatie (zalen, gang en natte cellen –denk aan de hygiëne-) dient iedere dag minimaal geveegd te worden; 5. Nooduitgangen dienen vrijgehouden te worden van enige obstakels; 6. Na 22.00 uur dient het geluid te worden beperkt tot een minimum, zodat niemand in de omgeving overlast bezorgd wordt; 7. Het is niet toegestaan zich in de niet in gebruik gegeven ruimte(n) te bevinden; 8. Het ontsteken van een kampvuur dient men ruim van de te voren aangegeven huurperiode bij de beheerder aan te vragen; 9. Na gebruik van de ruimte(n) zal deze schoon afgeleverd worden, WC’s zijn schoon en doorgespoeld, vuilniszakken worden vervangen en in de container gedeponeerd. 10. Met schoon wordt bedoeld dat de ruimte geveegd is. Blijkt dit niet het geval te zijn, wordt de borg in rekening gebracht; 11. Eventueel beschadigde goederen (roerende- en onroerende zaken) zullen direct aan de beheerder gemeld worden, en zullen door de beheerder in rekening gebracht worden of verrekend worden met de eventueel reeds betaalde borg; 12. Gebruik van de keuken en bar is, mits anders overeengekomen, alléén dan toegestaan indien dit uit het contract blijkt en dient altijd als volgt achter gelaten te worden: - Schoon gasfornuis - Dichtgedraaide gaskraan - Afgeruimd aanrecht – Servies afgewassen, ingeruimd op de daartoe aangegeven plaatsen - kasten netjes ingeruimd – bar schoon; 15. Etenswaren in de keuken aanwezig mogen niet genuttigd worden; 16. De dagdelen zijn als volgt vastgesteld: 22.30u-7.30u / 8.00u-13.00u / 13.30u-17.30u / 18.00u-22.00u, of de binnen een der dagdelen vallende activiteit; 17. Alléén in overleg met de Beheerder mogen formulieren of ander materiaal permanent ten toon worden gesteld. Gebruik van plakband, spijkers, lijm, punaises en dergelijke zijn TEN STRENGSTE VERBODEN. Het zelfde geldt voor het aanleggen van afscheidingen van welke aard dan ook; 18. Het is niet toegestaan waslijnen binnen de accommodatie aan te brengen. Waslijnen dienen alleen buiten de accommodatie aangebracht te worden; 19. Het is niet toegestaan de inventaris buiten de accommodatie te gebruiken; 20. Het is niet toegestaan andere dan in de accommodatie aanwezige inventaris te gebruiken; 21. Na gebruik en bij het verlaten van de gebruikte ruimte(n) zullen alle ramen en deuren afgesloten worden, zal de ruimte in de staat waarin het in gebruik was genomen (denk aan plaats van stoelen en tafels) achter gelaten worden en zal de alarminstallatie wanneer niemand meer in het gebouw aanwezig is, ingeschakeld worden. Dit geldt natuurlijk ook voor het geval de huurder de accommodatie tijdens de huurperiode verlaat; 22. De huurder zal er alles aan doen om de omgeving geen overlast te bezorgen. De ramen en deuren blijven i.v.m. geluidsoverlast gesloten en het feest wordt alléén in het gebouw gevierd, dus niet daarbuiten; 23. De Beheerder kan de ingebruikneming van de hierboven genoemde ruimte(n) aan de Huurder onmiddellijk ontzeggen, en/of opzeggen, wanneer blijkt dat de gemaakte afspraken niet nagekomen worden/zijn. 24. Stichting Scouting St. Jan Baptist is niet verantwoordelijk voor eventueel op te lopen schade door de hierboven genoemde persoon al of niet verbonden aan een vereniging, stichting, bedrijf of andere instantie, door het niet na kunnen komen van afspraken c.q. beloften aan de huurder gemaakt; 25. Personenauto’s, Bestelauto’s, Vrachtauto’s, Bussen en dergelijke motorrijtuigen zijn niet op het terrein of op en naast het Jamboreepad toegestaan; 26. De gasten dienen geïnstrueerd te worden dat zij alléén in de parkeervakken mogen parkeren. Het is niet toegestaan geheel of gedeeltelijk op de trottoirs te parkeren; 27. Controle van de accommodatie na gebruik, wordt in het bijzijn van één vertegenwoordiger van de vereniging/instantie gedaan. Alle andere personen dienen de accommodatie verlaten te hebben; 28. In alle andere gevallen waarin dit sleutel- en huurreglement niet voorziet beslist het dagelijks bestuur en daarmee de beheerder van Scouting- en Totemcentrum St. Jan Baptist te Heerlen van Stichting Scouting St. Jan Baptist te Heerlen. BELANGRIJK UITTREKSEL VOORWAARDEN  Roken is niet toegestaan.  Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan.  Accommodatie wordt tijdens het gebruik schoon gehouden.  Gebruik plakband, lijm, spijkers, punaises en dergelijk zijn ten strengste verboden.  Was wordt buiten de accommodatie gedroogd.  De aanwezige inventaris wordt niet buiten de accommodatie gebruikt.  De inventaris dient op de gebruikelijke wijze gebruikt te worden – niet staan op tafels, de bar en/of stoelen -.  Bij het verlaten van de accommodatie worden ramen en deuren (met sleutel op slot) gesloten en het alarm wordt geactiveerd.  Bij overnachtingen blijft minimaal één persoon in verband met calamiteiten op wacht.  De huurder gebruikt de energie en het water niet overmatig.

Terug naar de inhoud